Skip to main content

Her kan du booke time i Horten eller Lillestrøm.
Du kan også booke time for telefonsamtale eller videosamtale.
Lise Aarøe jobber primært i Horten, Arne Kallekleiv jobber primært i Lillestrøm.

Slik gjør du det:
Velg den tjenesten du ønsker, velg tidspunkt i kalenderen.
Ønsker du time med begge terapeutene – ta kontakt her: post@megisamspill.no

Ønsker du time med Lise i Lillestrøm – ta kontakt her: lise@megisamspill.no
Ønsker du time med Arne i Horten – ta kontakt her: arne@megisamspill.no

Megisamspill as

Lise Aarøe og Arne Kallekleiv

Vi er begge familieterapeut og sexolog med lang erfaring fra arbeid med enkeltpersoner, par og familier i forskjellig kontekst.
Gjennom individuell oppfølging bidrar vi med vår erfaring og kompetanse slik at du kan stå godt rustet i hverdagslivet og kan ivareta dine forpliktelser selv i krevende situasjoner og krevende perioder.

Seksualitet

Vi er sexologer og snakker gjerne om det du har på hjertet

 • – Seksuell funksjon og funksjonsutfordringer
  – Nedsatt, manglende eller ulik seksuell lyst
  – Tenningsmønster
  – Tips, råd og hjelpemidler
  – Kjønnsidentitet
  – Seksuell identitet
  – God forvaltning av seksualiteten

Samlivsterapi

Når samlivet går i stå

God livskvalitet forutsetter godt samspill med den eller de du er glad i. God livskvalitet handler også om å ha det bra på jobb, skole og med andre vi omgås. Livet byr på overraskelser, og ting blir ikke alltid slik vi ønsker i parforholdet, i familien eller på jobben. Ved å bli bevisst egen atferd og kommunikasjonsstil er vi godt på vei til et bedre samspill. Om dere kommer alene eller sammen – vi har fokus på det som styrker og utvikler forholdet.

Aktuelle tema

 • – Samliv og intimitet 
  – Relasjonsutfordringer i parforholdet, familien og på andre arenaer.
  – Kommunikasjon og samspillsmønster
  – Hvordan håndtere alvorlige kriser i parforholdet
  – Å leve med det som ikke går over
  – Samarbeid etter samlivsbrudd

Modellen er et verktøy for å forstå, beskrive og kommunisere hvordan samspill i relasjoner fungerer, og hvilken effekt dette samspillet har for helse og funksjonsevne for de berørte. Modellen gir familien og systemene de berøres av et felles språk til å forstå familiens utfordringer og hva som kan være til hjelp. Les mer om modellen i Metaforums artikkel

Endring tar tid

Når vi igangsetter et samarbeid avtales det oppfølging over 1 år. Familien vil ha behov for støtte over tid for å få dekket vesentlige behov og integrere nye samspillmønster. I noen familier er det nødvendig med dyptgripende tiltak, i andre familier er bevisstgjøring, øvelse og oppfølging tilstrekkelig.

Arbeidet med familiene og systemene koordineres av Megisamspill as. Vi gir opplæring i Megisamspill-metoden og -metodikken til foreldrene og de i systemene som er nærmest barnet og familien – barnehage, skole, helsestasjon, barneverntjenesten, BUP, PPT, NAV osv., slik at alle har en felles forståelse av utfordringene, behov og løsninger/hjelpetiltak. Samarbeidet med familien følges opp tett i løpet av året, slik at teamet til enhver tid fanger opp endring i behov og kan koordinere og tilpasse tiltak i et samarbeid mellom familien og hjelpesystemene. 


DigiSamBa

Digitalt samtaleverktøy for barn

DigiSamBa er et digitalt samtaleverktøy for barn og unge. DigiSamBa bidrar til at barns erfaringer, behov og ønsker blir formidlet så korrekt som mulig for at foreldre og systemene rundt på best mulig måte skal kunne bistå barnet og familien. Målet er at barnet skal bli i stand til å formidle sine opplevelser og sine erfaringer, og gi uttrykk for sine behov.

Hensikt

DigiSamBa har til hensikt å kartlegge og dokumentere barnets opplevelse av egen situasjon slik at foreldrene får hjelp til å være gode omsorgspersoner og barnehage/skole og hjelpesystemet kan gi barnet og familien hensiktsmessig bistand. DigiSamBa har til hensikt å kartlegge og dokumentere endringer i barnets situasjonen ved å la barnet benytte programmet etter at tiltak har vært iverksatt og gjennomført over en bestemt periode.

Målgruppe

Barn med adferdsuttrykk som vurderes som uhensiktsmessig i forhold til å etablere vennerelasjoner, læring og generell livskvalitet. Barn som verbalt eller gjennom adferd og lek forteller urovekkende historier eller har kompetanse som et barn vanligvis ikke skal ha.

Digitale verktøy som metode i samtale med barn

Megisamspill utvkler det digitale samtaleverktøyet DigiSamBa, som et hjelpemiddel for foreldre og hjelpesystemet som bistår barnet og familien. Digital kommunikasjon er en del av de fleste barns hverdag, både hjemme og på skolen. Vår hypotese er at barn lettere kan kommunisere vanskelige tema presist gjennom digitale medier enn gjennom samtale eller kreative uttrykk.

Vil du være med på utviklingen av DigiSamBa?

Megisamspill ønsker kontakt med virksomheter som har lyst til å delta i pilotprosjektet DigiSamBa 2020-2021. Deltakere i pilotprosjektet vil få prøve ut demoversjonen av DigiSamBa i reelle samtaler med barn, og få opplæring og veiledning i bruk av programmet og formidling av resultatet til foreldrene og hjelpesystemet.

Velkommen til en uforpliktende prat om pilotprosjektet!

Kurs

Kurs og oppdragsvirksomhet

Vi samarbeider med bedrifter og organisasjoner om kurs, foredrag og veiledning med form og innhold tilpasset målgruppen. Ta kontakt for mer informasjon og pris.

Det er ikke deg det er noe galt med!

Kurs for par der den ene eller begge har vokst opp med foreldre som strevde med livsutfordringer som rus, psykiske lidelser, vold osv.

Fellestrekk er at foreldrene var mer opptatt av å dekke egne behov enn barnas. Barn i slike familier må ofte ta ansvar for både søskens og foreldrenes behov samtidig som de skal ivareta egne. Konsekvensene av en slik barndom kommer ofte til syne når man blir voksen og skal inngå varig og nær relasjon i et parforhold og familieliv. Samspill etablerer seg som mønster i parforholdet – vi er mer eller mindre forutsigbare i måten vi er sammen med – og kommuniser med partneren vår. Mønster vi lærer i oppveksten, tar vi som regel med oss inn i voksenlivet – til glede og besvær. Kurset bygger på Meg i samspill-modellen, som hjelper oss til å forstå hvordan mønstrene oppsto og hvilken funksjon de hadde. Modellen hjelper oss også til å se hvordan samspillet i parforholdet og familien påvirkes i dag.Ved å utforske hva som ligger bak samspillsutfordringene, og jobbe med å etablere nye samspillsmønster erfarer vi at par får en ny og bedre plattform å bygge forholdet på.Kursledere er Arne Kallekleiv og Lise Aarøe, som begge er erfarne familieterapeuter og sexologer. Vi har utviklet kurskonseptet «Det er ikke deg det er noe galt med!» og Meg i samspill-modellen som er sentral i vårt arbeid. Vi har jobbet utifra denne metoden i en årrekke med svært gode resultat. Vi tilbyr for første gang et intensivkurs over to helger. Det er viktig at parene har mulighet til å delta begge helgene for å få helhet og ivareta prosessen som igangsettes i kurset. Vi vet at endring er en tidkrevende prosess, og at den betydningsfulle endringsjobben gjør dere mellom samlingene. Kurshelgene er lagt med ca. 7 ukers mellomrom for at parene skal få god tid til å jobbe med prosessen sin i mellomperioden. Arbeidsform i kurset: Kurslederne innleder til temaene, som vi så jobber med i plenum og som parsamtale.

Tid og sted: Kurset går over 4 dager fordelt på to helger.Kurset holdes i våre lokaler på Karljohansvern i Horten. Adresse Nedre vei 4, 3183 Horten. Pris kr. 11 000,- per par. Inkluderer kursmateriell, lunsj og forfriskninger. Det er gode overnattingsmuligheter i umiddelbar nærhet av kursstedet. Spør oss om tips! Les gjerne artikkel om kurset i VG+ 11.02.17 Nordmenn forteller når vond barndom ødelegger parforholdet. Ta kontakt for mer informasjon og påmelding!

Asperger Syndrom og seksualitet

Asperger syndrom (AS) eller Autismespekterforstyrrelse (ASF) som er vanlig betegnelse nå, er en utviklingsforstyrrelse som kan gjøre det utfordrende å fungere godt i sosiale sammenhenger. Asperger/autismespekterforstyrrelse synliggjør seg i sosial interaksjon, språk og kommunikasjon og i adferdsmønster.

Det er stor variasjon i hvor stor grad ASF begrenser livsutfoldelse og livskvalitet. Selv om Autismespekterforstyrrelse er en livslang tilstand, kan hensiktsmessig og tverrfaglig oppfølging samt tilrettelegging av hverdagslivet kunne gi godt funksjonsnivå. Kjennetegn ved en person med ASF-diagnose er blant annet: – problemer med å forstå de sosiale kodene vårt samfunn tar for gitt for å bli sosialt akseptert – problemer med å forstå nonverbal kommunikasjon – tendens til å forstå ord helt konkret og problemer med å generalisere informasjon – stereotypt, gjentagende adferdsmønster som ofte er et forsøk på å kopiere adferd i en gruppe man ønsker å tilhøre.Ungdom med ASF har på lik linje med andre ungdommer behov for å utforske og nyte seksualitet og lære å forvalte den på en hensiktsmessig måte. Det kan være utfordrende for personer med ASF å forvalte seksualiteten på en måte som ivaretar gleden ved seksualitet og samtidig ikke overskride andres grenser og integritet. Begrensningene fører til behov for ekstra opplæring og veiledning over tid for å lære trygg forvaltning av seksualitet. Adekvat opplæring og aksept for seksuelle behov gjør det mindre sannsynlig at ungdom med ASF vil vise upassende eller overskridende seksuell adferd. Målgruppe foredrag, kurs og veiledning i forhold til Asperger Syndrom og seksualitet: Fagpersoner og nærstående til barn og ungdom med diagnosen AS/ASF. Innhold: Generell kunnskap om seksualitet Generell kunnskap om Asperger Syndrom/Autismespekterforstyrrelse Utfordringer for god forvaltning av seksualitet Metodikk for å forebygge upassende adferd og opplæring etter hendelser med upassende/grenseoverskridende adferd. Foredrag/veiledning tilpasses målgruppen. Ta kontakt for mer informasjon.